Carlssons skola trendbrytande i likvärdig bedömning

Skolverket gick nyligen ut med en rapport som visar på en fortsatt långvarig trend med stora skillnader i betygssättning mellan skolor.

Det viktigaste instrumentet för att mäta att betyg sätts i enighet med en elevs faktiska kunskaper är de nationella proven. Rapporten slår fast att skolor i stor utsträckning sätter slutbetyg som avviker från de vägledande resultat som de nationella proven ger. En orsak som pekas ut är så kallad relativ betygssättning där bedömningen av den enskilde eleven ställs i relation till den genomsnittliga prestationsnivån hos eleverna på den egna skolan. I praktiken kan detta leda till att det blir svårare att få höga betyg för en elev som går i en skola med många högpresterande elever jämfört med om eleven gått i en skola med lägre genomsnittlig prestationsnivå.

Kollegialt lärande konstateras vara en viktig förutsättning för att lärarkåren ska utveckla en gemensam förståelse för bedömning och betygssättning och därmed öka likvärdigheten. Sedan ett antal år tillbaka arbetar alla lärare på Carlssons skola utifrån en väl implementerad modell för kollegialt lärande med fler undervisande lärare per ämne och årskurs som gemensamt bedömer uppgifter och prov och samplanerar undervisningen. Regelbundna ämneskonferenser är ytterligare ett viktigt forum för att utveckla en gemensam syn på bedömning och betygssättning. Sist men inte minst genomförs de nationells proven numera anonymt och examineras i en process där flera oberoende lärare deltar för ökad likvärdighet.

Detta märks inte minst i skolverkets egna statistiska jämförelser mellan betyg i nationella prov och slutbetyg. Enligt den senaste tillgängliga statistiken var t.ex. avvikelsen i engelska och matte 11% respektive 13 % för Carlssons skola medan avvikelsen i riket var 26% respektive 40% Tittar man över tid och jämför med andra skolor ser man att Carlssons skola ligger i framkant när det kommer till likvärdig och rättvis betygsättning.

Resultaten på de nationella proven ska vara ett vägledande instrument för en likvärdig bedömningen av elevers kunskaper i ett ämne. Vi fortsätter därför att kontinuerligt analysera våra resultat för att bibehålla en högkvalitativ, likvärdig och rättvis bedömning av våra elever.