Framgångsrikt KiVa-arbete

Sedan läsåret 2017-18 är Carlssons skola en KiVa skola. KiVa är ett evidensbaserat antimobbningsprogram utvecklat vid Åbo universitet med stöd av finländska staten och är sedan ett decennium  i riksomfattande bruk i Finland. KiVas effekter har utvärderats i flera internationella vetenskapliga studier som visat att programmet minskar förekomsten av mobbning. 

Programmet utgår från tanken att åskådarna spelar en avgörande roll i mobbningsprocessen och innehåller både allmänna och specifika åtgärder för att förebygga och åtgärda olika former av mobbing såsom verbal, fysisk, och nätmobbning. Arbetet leds av trygghetsteamet som består av en förstelärare i KiVa samt styrgrupp och en ambassadör från varje arbetslag vars uppgift är att handleda och utbilda samtliga i personalen i programmet. Arbetet är en integrerad del av undervisningen samtidigt som riktade KiVa-lektioner bedrivs under klassråd och samverkanstid samt under dedikerade specialschemadagar.

I och med den årliga KiVa-enkäten görs en fördjupad kartläggning av trygghet och trivsel på skolan. Vid analys av förra läsårets resultat kan vi glädjande nog se en tydligt positiv trend där andelen elever som upplever sig blivit utsatt för kränkande behandling av andra barn har mer än halverats sedan programmet implementerades.

I samband med pedagogisk Café i september fick arbetslagen analysera sina årskurser resultat och sätta upp mål och metoder för att både bevara och förädla de goda resultaten samt arbeta fram åtgärder för de förbättringsområden som identifierades. Samtidigt som många goda resultat identifierades uppmärksammades ett utvecklingsområde inom ett par årskurser rörde oönskade kommentarer eller skällsord gällande kropp och integritet i. Osundajargonger och normer är områden som vi arbetar intensivt och konsekvent med med under året med täta uppföljningar.Förutom det främjande och förebyggande arbete som dagligen sker på årskursnivå har också rutinerna för kränkningsärenden skärpts och förtydligats, likabehandlingsplanen har reviderats och en ”röd tråd” för KiVa-arbetet arbetats fram för en enhetlig progression i arbetet från åk 1 hela vägen upp till åk 9.

Programmets framgångsfaktorer har lockat stort intresse från andra skolor i landet och vi har under året glädjen att ta emot flertalet studiebesök för att dela med oss av vårt arbete. Nästa KiVa-enkät kommer att genomföras i vår.