Skolinspektionen

Skolinspektionens tillsynsbesök på Carlssons Skola skedde den 1 juni i år. Inför besöket efterfrågades mycket dokumentation och vid inspektionen intervjuades pedagogisk personal, elever, skolledning och representanter från styrelsen. 

I mitten av juni månad fick vi följande positiva besked från Skolinspektionen:

”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Carlssons skola.”

Det är ett kvitto på att skolan bedriver en verksamhet med hög kvalitet och som vi är mycket stolta över.

Susanne Ridner, Rektor