Utbyggnad av innergården

Carlssons Skola har lämnat in bygglovsansökan för utbyggnad av innegården. Nu finns tjänsteutlåtandet inför beslut i stadsbyggnadsnämnden tillgängligt på Stockholms stads hemsida.

Anledningen till ansökan om bygglov på innergården är att Carlssons Skola redan idag är trångbodd. Skolan är byggd under 1920-talet och under åren har fastigheten renoverats och byggts om så att den anpassats efter de behov som funnits för skolan. Innergården som den ser ut idag är inte användbar för skolan. De planer som finns för utformningen av tillbyggnaden tycker jag ser väldigt tilltalande ut och om allt går i lås skulle det bli ett lyft både för skolan och omgivningen

Vi har tidigare haft verksamhet i externa lokaler och det är något vi vill undvika då det är bättre, säkrare och tryggare att all verksamhet ryms under skolans tak.

En tillbyggnad ger oss inte bara mer yta, den öppnar framför allt upp för en omdisponering av lokalerna så att skolan blir mer anpassad för de behov vi har. Idag behöver vi bl a ytterligare utrymmen för NO-labb, grupprum, musik och övriga praktisk estetiska ämnen, matsal mm.

Ett annat projekt som redan är beslutat är en stor och efterlängtad renovering och upprustning av skolans omklädningsrum och duschar. Utrymmet i källaren kommer att disponeras om vilket medför större ytan. Det arbetet påbörjas under våren 2019.

Carlssons Skola arbetar med ständiga förbättringar och den fysiska miljön behöver också utvecklas och förändras så att Carlssons Skola fortsatt är en modern skola med siktet mot framtiden.

Hälsningar
Susanne Ridner