​Antagning för barn födda från 2005 och framåt

För att vårt kösystem ska bli mer rättvist för alla, oavsett när under ett kalenderår barnen är födda, beslöt styrelsen under 2004 att modifiera kö- och antagningsprinciperna till skolan.

De nya köprinciperna gäller för barn födda år 2005 och framåt och syftar till att barn födda t ex den 31 december skall ha samma möjlighet till ett bra könummer som barn födda den 1 januari.

För barn födda före 2005 gäller tidigare principer, d v s placeringen i kön grundar sig endast på anmälans ankomstdatum till skolan.

Anmälan

Endast anmälningar via vårt elektroniska formulär formulär godtas.

Ett komplett personnummer med 10 siffror behövs inte för att anmäla, saknas de fyra sista siffrorna räcker det med födelsedatum. Komplettering kan därefter göras till info@carlssonsskola.se.

Uppstår problem eller om ni inte får en bekräftelse när anmälan görs, mejla alltid omgående till info@carlssonsskola.se.

Nya regler för beräkning av könummer för barn födda från och med 1 januari 2005:

Barn som anmäls före sin ett-årsdag

Könummer beräknas utifrån hur många dagar efter födseln barnet anmälts. Ju närmare anmälningsdatum i förhållande till födelsedatum desto bättre könummer.

Som födelsedatum för adopterade barn räknas det datum ni fått besked om att ni blivit utsedda som föräldrar. Om flera barn har samma antal dagar i kön kommer turordningen dem emellan att slumpas.

Barn som anmäls efter sin ett-årsdag

Könummer beräknas liksom tidigare endast efter anmälans ankomstdatum.

Vårdnadshavaren får efter anmälan en bekräftelse att barnet skrivits in i kön. Könummer meddelas tidigast under det första kvartalet det år barnen fyller två år.

Antagning

Vid antagning skickas erbjudanden ut i könummerordning. Erbjudanden till förskoleklass börjar skickas runt årsskiftet det år barnen fyller sex år.

Syskonförtur

  • Undantag från köordningen görs vid syskonförtur.
  • Syskonförtur gäller när minst ett barn i familjen redan är inskriven elev på skolan.
  • Syskonförtur gäller inte tidigare inskrivna syskon eller syskon som är antagna men ännu inte hunnit börja hos oss.

Övrigt

För att undvika att kön blir alltför statisk och för att familjer längre bak i kön ska ha en möjlighet att avancera, stryks barnet ur kön om;

  • Erbjudande om plats kommer i retur p g a okänd adress.
  • Familjen avstår från erbjuden plats.
  • Svar på erbjudanden/förfrågningar inte inkommer.
  • Svar på erbjudande/förfrågningar inte kommer in i tid.

Barn som stryks ur kön får göra en ny anmälan till kön om intresse återuppstår.

Tänk därför särskilt på att uppdatera kontaktuppgifter om dessa ändras då vi inte efterforskar adresser.

Har du fler frågor kan ni kontakta skolans expedition på telefonnummer
08-662 77 68 eller på mejl: info@carlssonsskola.se.

Välkommen med din ansökan.

Susanne Ridner
Rektor