​Frågor & svar

Vi får varje dag frågor angående ansökningar och antagningsprinciper. Vi har här valt ut de vanligast förekommande frågorna och besvarat dessa som en vägledning.

Hur många barn står i kön? 

Vi har för närvarande totalt ca 9 000 barn i kö till skolan – från nyfödda till de som köar till åk 9. 

Hur många barn tas in varje år?

Till förskoleklassen tar vi in 66 elever som sedan förväntas gå sin grundskoletid på Carlssons Skola. Antagning till förskoleklass påbörjas i januari samma år som barnet fyller 6 år. Barn som inte kommer in i förskoleklass meddelas detta per brev och får då samtidigt möjlighet att köa vidare ända till årskurs 9. Elevantalet och klasstorlekarna är lika i alla årskurser varför det endast blir ett fåtal platser lediga i åk 1-9 varje år. Undantag har hittills varit mellan åk 5 och 6.

När ska man ställa sitt barn i kö? 

Intresset för skolan har under de senaste åren ökat kraftigt och i nuläget bör man därför ställa sitt barn i kö redan när det är nyfött. Tyvärr kan vi inte bereda plats till alla i kön. 

Vilka förtursregler gäller? 

Vi har endast syskonförtur, dvs barn i kön med syskon i Carlssons Skola har förtur. 

Är mitt könummer oförändrat från år till år? 

Könummer ges endast inför intagning till förskoleklass och detta är oförändrat fram till intagningen det år barnet fyller 6 år. Se »antagning för barn födda från 2005 och framåt«. Efter avslutad intagning har de familjer som inte fått erbjudande möjlighet att låta sitt barn stå kvar i kön genom att anmäla detta inom den angivna tiden som står på hemskickad blankett. Vi har tyvärr inte möjlighet att meddela nya könummer varje år. 

Hur ofta får jag besked efter färdig intagning? 

Besked lämnas endast efter intagning till förskoleklass. Ett fåtal lediga platser uppstår under åren mellan åk 1-9. 

Om jag tackar nej till ett erbjudande är jag då garanterad en plats senare? 

Nej. För att undvika att kön blir alltför statisk och för att familjer längre bak i kön ska ha en möjlighet att avancera, stryks barn ur kön om: 

  • erbjudande om plats kommer i retur p g a okänd adress
  • familjen avstår från erbjuden plats
  • svar på erbjudande/förfrågningar inte inkommer
  • svar på erbjudande/förfrågningar inte inkommer i tid 

Tänk därför särskilt på att alltid meddela ändrade kontaktuppgifter, per telefon eller till info@carlssonsskola.se.

Tar ni särskild hänsyn om man bott utomlands, mailet får fördröjning, man är på semester när erbjudande kommer, man föder i en annan tidzon? 

Nej, vi noterar när mailet/brevet kommer till oss och utgår från det/ankomststämplar. 

Om du har ytterligare frågor, kontakta Jenny Liljenberg, tel: 08-662 77 68 eller 

e-post: info@carlssonsskola.se.