GDPR och Carlssons skola - Elev

Här kan du se vilka typer av personuppgifter som vi hanterar, för vilka ändamål vi behandlar dem, vilken rättslig grund vi har för behandlingen och hur länge vi behöver spara olika personuppgifter.

Detta är endast en introduktion. Har du mer detaljerade frågor, kontakta dataskydd@carlssonsskola.se

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

För att säkerställa att du får en utbildning av hög kvalitet behöver Carlssons Skola hantera dina personuppgifter. Vi behöver bland annat ditt namn, personnummer och adress. Inom ramen för elevhälsan behöver vi kunna behandla olika uppgifter om din hälsa.

Beskrivning av kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter

Inskrivna elever i Carlssons Skola åk 0 – 9.

Kategorier av personuppgifter

För Grundskoleelev behandlar vi 46 olika typer av personuppgifter: Adress, E-post adress, Grupp (skola, klass, inriktning), IP-adress, Namn, Personnummer, Vistelsetid Fritidshem, Telefonnummer, Access rättigheter (användarnamn/lösenord), Loggdata, Foton/film, Modersmål, Studieplaner, Närvaro, Pedagogiska bedömningar/matriser, Extra anpassningar, Åtgärdsprogram, Resultat nationella prov, Medicinska journalanteckningar, Psykologiska journalanteckningar, Kuratorsanteckningar, Elevhälsoteamets anteckningar, Medicinsk anamnes, Psykosocial status, Psykologisk anamnes, Specialpedagogiska behov, Egenvård - medicinska behandlingsscheman, Orosanmälningar till socialtjänst, Specialkost, Dokumentation vägledningssamtal, Vårdgivarens avvikelserapport, Kommunens utbetalningsunderlag, Elevhälsans testmaterial, Elevhälsans utredningar, Klagomålsärenden, Uppföljningar/analyser, Disciplinära åtgärder, Utvärderingar, Inlämnade uppgifter, Feedback pedagogisk progress, Diskriminering/kränkande behandling, Incidenter/tillbudsrapport, Ersättning (skolpeng), Film- trygghetskamera, Foto/bild, Betyg.

  • Personuppgiftsansvarig som är juridiskt ansvarig är Föreningen för Carlssons Skola

Källan vi fick dina personuppgifter från

Dina personuppgifter erhålls från 5 olika källor, samma personuppgiftstyp kan visas flera gånger.

Typer av personuppgifter Källor för personuppgifter
Adress, Egenvård - medicinska behandlingsscheman, Klagomålsärenden, Medicinsk anamnes, Modersmål, Namn, Personnummer, Psykologisk anamnes, Psykosocial status, Specialkost, Specialpedagogiska behov, Telefonnummer, Vistelsetid Fritidshem Uppgifter lämnade av vårdnadshavare
Access rättigheter (användarnamn/lösenord), Betyg, Disciplinära åtgärder, Diskriminering/kränkande behandling, Dokumentation vägledningssamtal, E-post adress, Elevhälsans testmaterial, Elevhälsans utredningar, Elevhälsoteamets anteckningar, Ersättning (skolpeng), Extra anpassningar, Feedback pedagogisk progress, Grupp (skola, klass, inriktning), IP-adress, Incidenter/tillbudsrapport, Kuratorsanteckningar, Loggdata, Medicinska journalanteckningar, Närvaro, Orosanmälningar till socialtjänst, Pedagogiska bedömningar/matriser, Psykologiska journalanteckningar, Resultat nationella prov, Studieplaner, Uppföljningar/analyser, Vårdgivarens avviklserapport, Åtgärdsprogram Genererat internt
Access rättigheter (användarnamn/lösenord), E-post adress, Foto/bild, Foton/film, Inlämnade uppgifter, Telefonnummer, Utvärderingar Den registrerade själv/vårdnadshavare
Egenvård - medicinska behandlingsscheman, Medicinsk anamnes, Psykologisk anamnes, Psykosocial status, Specialpedagogiska behov Extern part ex hälso- och sjukvården
Kommunens utbetalningsunderlag Uppgifter lämnade av kommunen

Dina personuppgifter behandlas för 9 olika ändamål med 4 rättsliga grunder

Typer av personuppgifter Rättslig grund Ändamål
Adress, E-post adress, Grupp (skola, klass, inriktning), IP-adress, Namn, Personnummer, Vistelsetid Fritidshem, Telefonnummer, Modersmål, Studieplaner, Närvaro Allmänt intresse Administration skola
Adress, E-post adress, Grupp (skola, klass, inriktning), Namn, Personnummer, Vistelsetid Fritidshem, Kommunens utbetalningsunderlag, Ersättning (skolpeng) Allmänt intresse Ekonomi/fakturering
Foton/film, Modersmål, Studieplaner, Närvaro, Pedagogiska bedömningar/matriser, Extra anpassningar, Åtgärdsprogram, Resultat nationella prov, Utvärderingar, Inlämnade uppgifter, Feedback pedagogisk progress, Betyg Allmänt intresse Undervisning och lärande
Studieplaner, Närvaro, Pedagogiska bedömningar/matriser, Extra anpassningar, Åtgärdsprogram, Medicinska journalanteckningar, Psykologiska journalanteckningar, Kuratorsanteckningar, Elevhälsoteamets anteckningar, Medicinsk anamnes, Psykosocial status, Psykologisk anamnes, Specialpedagogiska behov, Egenvård - medicinska behandlingsscheman, Specialkost, Vårdgivarens avviklserapport, Elevhälsans testmaterial, Elevhälsans utredningar, Diskriminering/kränkande behandling, Incidenter/tillbudsrapport Allmänt intresse Elevhälsans uppdrag
Studieplaner, Närvaro, Extra anpassningar, Åtgärdsprogram, Resultat nationella prov, Klagomålsärenden, Uppföljningar/analyser, Disciplinära åtgärder, Utvärderingar, Diskriminering/kränkande behandling, Incidenter/tillbudsrapport, Betyg Allmänt intresse Skolans systematiska kvalitetsarbete
Resultat nationella prov, Betyg Allmänt intresse Statistik
Namn, Personnummer, Film- trygghetskamera, Foto/bild Intresseavvägning Ordning och säkerhet
Access rättigheter (användarnamn/lösenord), Foto/bild Intresseavvägning Administration skola
Access rättigheter (användarnamn/lösenord), Loggdata Intresseavvägning Datasäkerhet
Foton/film Samtycke Marknadsföring
Orosanmälningar till socialtjänst Rättslig skyldighet Elevhälsans uppdrag

Personuppgiftsbiträden som vi använder för att behandla dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av 9 olika utomstående företag på uppdrag av oss

1. SchoolSoft

2. Nova software

3. PMO 

4. Lin Education

5. Ricoh

6. Inläsningstjänst

7. Teachiq

8. Collage foto

Andra parter vi delar dina personuppgifter med

Dina personuppgifter delas med 4 olika utomstående organisationer

1. SCB, statistiska centralbyrån

2. Socialtjänsten

3. Kommunarkiv

4. Kommunala gymnasieantagningar

Personuppgifter överförs inte till tredje land eller till internationella organisationer.

Mina rättigheter

Som elev har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, varför din skola behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till.

Ovan kan du se vilka typer av personuppgifter vi samlar in. Carlssons Skola kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte de samlades in för. Det finns dock ett antal personuppgifter som vi behöver behandla så länge som du är elev hos oss. Vi behöver dem för att kunna fullfölja vårt uppdrag som utbildningsgivare. Inga personuppgifter sparas längre än nödvändigt. Vissa uppgifter måste vi spara för att uppfylla lagar och avtal även efter att du slutat, t ex slutbetyg.

Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina personuppgifter raderade eller ändrade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett.

Du har även rätt att klaga på hur din skola hanterar dina personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter din skola behandlar om dig. I dessa fall, vänd dig i sådana fall till dataskydd@carlssonsskola.se.