​Frågor & svar

Vi får varje dag frågor angående ansökningar och antagningsprinciper. Vi har här valt ut de vanligast förekommande frågorna och besvarat dessa som en vägledning.

Hur många barn står i kön?
Vi har för närvarande totalt ca 9 000 barn i kö till skolan – från nyfödda till de som köar till åk 9.

Hur många barn tas in varje år?
Till förskoleklassen tar vi in ca 68 elever som sedan förväntas gå sin grundskoletid på Carlssons Skola.

Antagning till förskoleklass påbörjas vid årsskiftet det år som barnet fyller 6 år. Vårdnadshavare vars barn inte kommer in i förskoleklass meddelas detta per brev och får då samtidigt möjlighet att köa vidare ända till årskurs 9.

Elevantalet och klasstorlekarna är lika i alla årskurser varför det endast blir ett fåtal platser lediga i åk 1–9 varje år. Intagning görs endast till de årskurser där vakant plats uppstått.

När ska man ställa sitt barn i kö?
Intresset för skolan har under de senaste åren ökat kraftigt och i nuläget bör man därför ställa sitt barn i kö redan när det är nyfött. Tyvärr kan vi inte bereda plats till alla i kön.

Tar ni särskild hänsyn om man bor utomlands?
Nej, anmälan görs idag elektroniskt och kan göras oavsett var man bor.

Tar ni hänsyn om man bor utomlands och föder i en annan tidszon?
I enstaka fall kan detta påverka vilken dag anmälan kommer oss tillhanda.

Om vårdnadshavare i sådana enstaka fall meddelar oss omgående kan viss hänsyn tas. Vi kan inte korrigera i efterhand.

Vilka förtursregler gäller?
Syskonförtur, dvs barn i kön med syskon i Carlssons Skola har förtur.

  • Syskonförtur gäller när minst ett barn i familjen redan är inskriven elev på skolan.
  • "Bonussyskon" måste vara folkbokförda på samma adress minst två år för att erhålla syskonförtur.
  • Syskonförtur gäller inte tidigare inskrivna syskon eller syskon som är antagna men ännu inte hunnit börja hos oss.

Undantag från köordning görs också vid intagning till åk 1, då elever i förskoleklass har förtur. Intagna elever till förskoleklass förväntas gå hela sin grundskoletid hos oss på Carlssons Skola.

Är mitt könummer oförändrat från år till år?
Könummer skickas ut per post första kvartalet det år eleven fyller två år och detta är oförändrat fram till intagningen det år barnet fyller 6 år. För mer information se ”antagning".

Efter avslutad intagning till förskoleklass får vårdnadshavare vars barn inte fått erbjudande information om detta genom brev. De erbjuds då att låta sitt barn stå kvar i kö, svar på denna förfrågan ska göras inom angiven tid.

Vi har tyvärr inte möjlighet att meddela nya könummer varje år.

Hur ofta får jag besked efter färdig intagning?
Besked lämnas endast efter intagning till förskoleklass. Ett fåtal lediga platser uppstår under åren mellan åk 1-9.

Om jag tackar nej till ett erbjudande är jag då garanterad en plats senare?
Nej. För att undvika att kön blir alltför statisk och för att elever längre bak i kön ska ha en möjlighet att avancera, stryks barn ur kön om:

  • erbjudande om plats kommer i retur p g a okänd adress
  • vårdnadshavare avstår från erbjuden plats
  • svar på erbjudande/förfrågningar inte inkommer
  • svar på erbjudande/förfrågningar inte inkommer i tid

Vårdnadshavare vars barn strukits ur kön är välkommen att göra en ny anmälan till kön om intresse återuppstår.

Tänk därför särskilt på att alltid meddela ändrade kontaktuppgifter, per telefon 08-662 77 68 eller till info@carlssonsskola.se.

Tar ni särskild hänsyn om man när man får ett erbjudande är på semester?
Nej, vi rekommenderar vårdnadshavare som inte är hemma vid årsskiftet det år barnet fyller sex år att kontakta oss och stämma av läget kring intagningen.

Om du har ytterligare frågor, kontakta Jenny Liljenberg, tel: 08-662 77 68 eller info@carlssonsskola.se.