Kvalitetsarbete

På Carlssons Skola vill vi hela tiden förbättra oss! Därför är kvalitetsarbetet en naturlig del av vår vardag.

En av grundpelarna i vårt systematiska kvalitetsarbete är läsårsenkäten. Genom denna låter vi årligen elever och vårdnadshavare utvärdera vår verksamhet. Resultaten analyseras sedan i arbetslagen – föregående års mål följs upp, nya utvecklingsområden identifieras och en plan för att uppfylla dessa utformas. Vi har också etablerade rutiner i våra ämnesgrupper för kontinuerlig analys, utvärdering och uppföljning av undervisning och studieresultat.

Här är en visuell översikt av vårt systematiska kvalitetsarbete under läsåret