Pedagogik

Vår pedagogik tar utgångspunkt i ett helhetstänkande där lärandet sker över ämnesgränserna.

Här är fritidsverksamheten en integrad del av skolans vardag. Varje elev sätts i fokus med hjälp av bl.a. utvecklingssamtal och skriftliga omdömen. Alla pedagoger samverkar i arbetslag med olika kompetenser.

Carlssons Skola ska erbjuda en högkvalitativ undervisning, samt en trygg och stimulerande arbetsmiljö. Att sträva efter en ständig förbättring och uppmuntra nytänkande är naturliga drivkrafter för Carlssons Skola.

Genom ständig kompetensutveckling utökar lärarna sin professionalism och sitt kunnande. Fortlöpande utvärderingar och samarbete med föräldrar ligger till grund för ständiga förbättringar.

All vår verksamhet syftar till att utveckla hela barnet och skapa självständiga ungdomar som känner sig själva och sina förmågor.

Människor har olika egenskaper, personligheter och förutsättningar. Vår uppgift är att hjälpa varje elev att utvecklas till sin fulla potential. Utgångspunkten är att alla är bra på något. Och att alla kan lära sig att lära.

Undervisningen anpassas så att varje elev får det stöd och den inspiration som just han eller hon behöver. Vi låter eleverna pröva olika studietekniker för att de ska hitta sin egna inlärningsstrategier. Vi hjälper dem att söka och värdera information samt uppmuntrar dem att reflektera över sitt lärande.

Baskunskaperna tala, lyssna, läsa, skriva och räkna är centrala. Vid sidan av dessa stimulerar vi olika intelligenser. Musik, estetisk och skapande verksamhet spelar en viktig roll för utvecklingen. Lika viktigt i dagens som framtidens samhälle är social kompetens. Vi månar därför om att träna barnens förmåga att fungera i kontakt med olika människor och i olika miljöer.

Vi är övertygade om att trygga, självständiga och ansvarsfulla individer har alla de nycklar som behövs för att klara sig i livet.