Personal

Samverkan för utveckling
Rektor har det yttersta ansvaret för skolans verksamhet. Rektors huvuduppgift är att se till att arbetet på Carlssons Skola, på alla nivåer sker mot uppsatta mål, såväl pedagogiskt som när det gäller budgeten.

Samordnare skola/fritids har såväl personal- som verksamhetsansvar för fritids-, mellanstadie- och högstadieverksamheten samt bereder och följer upp budgetbeslut.

Lärare, förskollärare och fritidspedagoger är den största personalgruppen på Carlssons Skola. I arbetslag samverkar lärarnas, och i de lägre årskurserna, även förskollärarnas och fritidspedagogernas olika kompetenser i syfte att ge varje elev bästa möjliga utveckling.

Övrig personal som är viktig för skolans verksamhet är måltidspersonal, vaktmästare, lokalvårdare, systemadministratör och administrativ personal med kompetens inom respektive område.