Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten (6-15 år) har som mål att hela barnet skall utvecklas och ha roligt.

Efter skoldagens slut tar fritids vid. Fritidsverksamheten engagerar flertalet elever från förskoleåren ända upp i nian. Här får eleverna ta del av en rad utvecklande aktiviteter tillsammans med skolans fritidspersonal. De får också tillfälle att läsa läxor och äta mellanmål.

Fritids är helt upplagt i kursform, där utgångspunkten är att svara mot barnens önskemål. Det finns mycket att välja bland, som till exempel bild, keramik, musik, drama, matlagning och lagsporter. Ofta avslutas kurserna med vernissager eller utställningar dit föräldrarna inbjuds att ta del av vad barnen gör på dagarna.

När eleven i skolan studerar ett temaområde, kan vi ta upp det även i eftermiddagens verksamhet. Genom att integrera fritids- och skolverksamheten uppnår vi en helhet runt barnen.

Trygghet uppnås genom att barnen börjar utveckla vuxen- och kamratrelationer i liten grupp. Med tiden förändras grupperna och därmed får barnen möta andra vuxna och kamrater. Genom att öva på att lyssna, samarbeta och kompromissa tränas barnen i att visa förståelse, tolerans och känna empati.

Ansvarstagande och självständighet utvecklas genom att barnen tränas i att ta ansvar för sina handlingar, sina egna och gemensamma saker och så småningom sina tider. Barnen ges möjlighet att aktivt delta i fritidsverksamhetens utformning genom att medverka i planering, reflektera och utvärdera.

Fria och organiserade lekar utövas i stor omfattning. Barnen får prova många olika idrotter och de tränas i att vistas i skog och mark.

Kultur och föreningsliv
Barnen får möjlighet att delta i många olika aktiviteter i skolans föreningar. De får också ta del av stadens kulturliv då vi besöker museum. teater, bio, gallerier, historiska byggnader och platser.

Föräldramedverkan, delaktighet och engagemang uppnås genom kontinuerlig information från fritids rörande kurser och andra evenemang som fredagsutflykter, vernissage, julbasar, discon och lovfritids.

Fritidsverksamheten i förskoleklass–år 3 betonar helheten kring barnen. Detta uppnås bl a genom att förskollärare och fritidspedagoger samverkar med lärare i samma lokaler under hela skoldagen.

Högstadieverksamheten samverkar i samma lokaler som mellanstadieklubben. Detta är elevernas samlingspunkt under raster och håltimmar.