Styrelsens mål

Carlssons Skolas styrelse har utarbetat följande mål för verksamheten.

Övergripande mål
Carlssons Skola ska vara en skola där varje elev ges de bästa förutsättningarna till individuell utveckling och goda studieresultat.

Carlssons Skola ska erbjuda en högkvalitativ undervisning, samt en trygg och stimulerande arbetsmiljö. Att sträva efter en ständig förbättring och uppmuntra nytänkande är naturliga drivkrafter för Carlssons Skola.

Utveckling och studieresultat
Carlssons Skola ska vägleda eleverna att uppnå välutvecklade kunskaper och färdigheter. Ambitionen är att varje elev ska realisera sin egen inneboende potential, och gå ut skolan med höga slutbetyg och bibehållen nyfikenhet, som en god grund för fortsatta studier. Skolans samlade målsättning för utbildningskvalitet och resultatprestationer är att Carlssons Skola, vid betygsjämförelser med grundskolor i Sverige, ska ligga bland de högst rankade.