Trygghetsarbete

Carlssons skola ska vara en skola där alla känner sig trygga och uppskattade.

Skolan har därför en likabehandlingsplan som utgår från ledorden respekt, hänsyn, trivsel och trygghet. Planen konstituerar hur skolan ska arbeta främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande i frågor om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

All personal på skolan har ansvar för att arbeta i linje med likabehandlingsplanen. Arbetet leds av Trygghetsteamet där rektor, skolsköterska samt ansvariga för elevråden på respektive stadie ingår.

Sedan hösten 2017 är Carlssons skola en KiVa skola. KiVa är ett antimobbningsprogram utvecklat vid Åbo universitet med stöd av finländska staten och är idag i riksomfattande bruk i Finland. Programmet har utvärderats i flera internationella vetenskapliga studier som visat på minskad förekomsten av mobbning samt positiva förändringar i attityder och ökad skoltrivsel. En viktig utgångspunkt i programmet är att åskådarna spelar en avgörande roll i mobbningen.

Skolans trygghetsarbete tar avstamp i KiVas evidensbaserade idéer och metoder. Under lektionstid får eleverna regelbundet kunskap och träning i metoder för att förebygga och åtgärda olika former av mobbing och främja trygghet och trivsel. Arbetet leds och samordnas av trygghetsteamet tillsammans med ytterligare KiVa-ambassadörer från årskurserna samt styrgrupp.